ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Daar al Amal Zeist is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Door de ANBI-status zijn giften aan Daar al Amal aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. In verband met de ANBI-status maken wij de volgende gegevens via de website openbaar:

Naam
Statutaire naam: Stichting Daar al Amal Zeist
Naam waaronder de activiteiten worden verricht: Daar al Amal

Informatienummers
KvK : 74931547
RSIN: 860078346

Contactgegevens
Daar al amal
Bergweg 6, 3701JK te Zeist t.a.v. Daar al Amal

IBAN:  NL23INGB0007528746
BIC: INGBNL2A

Website: www.daaralamalzeist.nl
E-mail: info@daaralamalzeist.nl

Documenten

2019 Jaarverslag en jaarrekening Daar al Amal

2020 Jaarverslag en jaarrekening Daar al Amal

ANBI-formulier 2020

Meerjaren Beleidsplan & begroting stichting Daar al Amal t.b.v ANBI

Bestuurssamenstelling

Albert Veerman: voorzitter
Arjan Verduin: penningmeester
Theo van de Ven: secretaris.

Beloningsbeleid

Er is geen directie. Het bestuur doet haar werk onbezoldigd. Gemaakte kosten (reiskosten voor vergaderingen) worden vergoed. Medewerkers vallen niet onder een CAO.

Grondslag en doel

De stichting Daar al Amal heeft als grondslag de Bijbel als het Woord van God en de Apostolische geloofsbelijdenis. De stichting stelt zich ten doel het Evangelie in getuigenis en dienst gestalte te geven onder Arabischtalige en Noord-Afrikaanse migranten en vluchtelingen in Zeist en omgeving. Bij de verwezenlijking van deze doelstelling stelt de stichting zich op de hierboven vermelde grondslag.

De stichting tracht haar doel te bereiken in het bijzonder door het organiseren van activiteiten en het aanstellen en begeleiden van medewerkers die aan de volgende taken vorm geven: a) Missionaire samenkomsten organiseren voor Arabischtalige en Noord-Afrikaanse migranten en vluchtelingen uit Zeist en omgeving en/of hieraan medewerking te verlenen. b) Pastorale en diaconale aandacht schenken aan bezoekers van deze onder a) genoemde samenkomsten. c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling dient te worden geëffectueerd zodanig dat door de stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.